Sandra van den Nieuwenhof, gevestigd aan Burgstlaan 8, 4706 VP Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Welke persoonsgegevens verwerkt Sandra van den Nieuwenhof?

Sandra van den Nieuwenhof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer bedrijf, en indien aangeleverd, privénummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer bedrijf.

Doel en grondslag op basis waarvan Sandra van den Nieuwenhof je persoonsgegevens verwerkt

Sandra van den Nieuwenhof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren; 
  • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten;
  • Om diensten bij je af te leveren. 

Sandra van den Nieuwenhof verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

De belangrijkste grondslag om de gegevens te bewaren, is het uitvoeren van een overeenkomst. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Sandra van den Nieuwenhof neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang bewaart Sandra van den Nieuwenhof je persoonsgegevens? 

Sandra van den Nieuwenhof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met de opdrachtgever of leverancier. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Sandra van den Nieuwenhof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Sandra van den Nieuwenhof gebruikt 

Sandra van den Nieuwenhof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sandra van den Nieuwenhof gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra van den Nieuwenhof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Sandra van den Nieuwenhof een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@sandravandennieuwenhof.nl.  Zij reageert zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Sandra van den Nieuwenhof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Sandra van den Nieuwenhof persoonsgegevens? 

Sandra van den Nieuwenhof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@sandravandennieuwenhof.nl